การรับกันสินค้าและผลงาน

ขอบเขตของการรับประกัน

 

กรณีที่ไม่อยู่ในขอบเขตของการรับประกัน

นโยบายการรับประกันสินค้า

บริษัทฯ รับประกันสินค้าทุกรายการ ที่ อยู่ในความรับผิดชอบ หรือ สินค้าที่ ลงรายการไว้ในใบสั่งซื้อ โดยการส่งเจ้าหน้าที่ให้บริการถึงสถานที่ของลูกค้า
เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

การประกันโดยออกสัญญาณค้ำประกันโดยธนาคาร

บริษัทฯ จะออกการรับประกันผลงาน โดยออกสัญญาค้ำประกันผลงานกับธนาคาร ให้ลูกค้า และ ต้องเป็นงานที่มูลค่า 500,000 (ห้าแสนบาทถ้วน)ขึ้นไปเท่านั้น ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ในการออกประกันก่อนเซ็นสัญญา อนุมัติงานให้บริษัทฯ และ การรับประกันงานสูงสุดไม่เกิน 10% ของมูลค่างานก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม การรับประกันประเภทนี้ บริษัทฯ อาจคิดค่าธรรมเนียม