55 หมู่ 3 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 10240
เวลาทำการ 08:00-17:00 จันทร์-เสาร์
สายด่วน
098-9154635
Line OA

warranty | การรับประกันงาน | ประกันสายแลน | ประกัน Fiber Optic

1 year warranty

การรับกันสินค้าและผลงาน

ขอบเขตของการรับประกัน
  • รับประกันอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง 1 ปี เช่น สายสัญญาณ เต้ารับอุปกรณ์จัดเก็บสายและอื่นๆที่ดำเนินการโดย บริษัทฯ
  • รับประกันงานติดตั้ง หากการติดตั้งเกิดการชำรุดเสียหาย หรือไม่ได้ตามมาตรฐาน บริษัทฯ จะทำการแก้ไขให้ภายในวันทำการ
  • รับประกันเฉพาะอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือ ที่ลงรายการไว้ในใบสั่งซื้อเท่านั้น
  • การรับประกันนับเริ่มตั้งแต่วันส่งมอบงาน
กรณีที่ไม่อยู่ในขอบเขตของการรับประกัน
  • การเสียหายอันเกิดจากความผิดปกติของรูปทรงได้แก่ บิ่น หัก แตก งอ ทะลุ หรือมีบางส่วนขาดหายไป ของชุดอุปกรณ์
  • การเสียหายเกิดจากอุปกรณ์ถูกสารเคมี ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
  • การใช้งานที่ผิดไปจากสภาพปกติ ดัดแปลง แก้ไข
  • การเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ หนู และ แมลง
  • การใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นที่ไม่ได้มาตรฐานของบริษัทฯ
  • การเสียหายอันเกิดจากการกระแทก
นโยบายการรับประกันสินค้า

บริษัทฯ รับประกันสินค้าทุกรายการ ที่ อยู่ในความรับผิดชอบ หรือ สินค้าที่ ลงรายการไว้ในใบสั่งซื้อ โดยการส่งเจ้าหน้าที่ให้บริการถึงสถานที่ของลูกค้า
เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

การประกันโดยออกสัญญาณค้ำประกันโดยธนาคาร

บริษัทฯ จะออกการรับประกันผลงาน โดยออกสัญญาค้ำประกันผลงานกับธนาคาร ให้ลูกค้า และ ต้องเป็นงานที่มูลค่า 500,000 (ห้าแสนบาทถ้วน)ขึ้นไปเท่านั้น ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ในการออกประกันก่อนเซ็นสัญญา อนุมัติงานให้บริษัทฯ และ การรับประกันงานสูงสุดไม่เกิน 5% ของมูลค่างานก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม การรับประกันประเภทนี้ บริษัทฯ อาจคิดค่าธรรมเนียม