55 หมู่ 3 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 10240
เวลาทำการ 08:00-17:00 จันทร์-เสาร์
สายด่วน
098-9154635
Line OA

เงื่อนไขการเทสสายแลน | Fluke DSX Scope Of Work

งื่อนไขการให้บริการทดสอบสาย UTP ด้วยเครื่อง Fluke 

ขอบเขตการทำงาน

 1. หากสายทดสอบแล้วไม่ผ่านจะแจ้งข้อบกพร่องให้ลูกค้าแก้ไข และจะทดสอบซ้ำให้แต่ทั้งนี้ระยะเวลาจบงานต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมง(1วันทำการ)
 2. เจ้าหน้าที่ไม่มีบริการ เข้าหัวสายใดๆให้ลูกค้า กรุณาเตรียมคนให้พร้อมสำหรับการแก้ไข เมื่อสายทดสอบไม่ผ่าน เว้นแต่จะสั่งซื้อบริการเข้าหัวสายด้วย
 3. ไม่รับงานที่ไม่ติด Wire Marker และ Label ID งานสายที่ไม่เรียบร้อย
 4. หากติด Wire Marker และ Label ID ไม่ตรง เจ้าหน้าที่จะไม่ไล่ ต้น-ปลายสายให้, จะไม่ทดสอบสายเส้นนั้นซ้ำให้อีกและถือว่างานได้ผ่านแล้ว
 5. บริษัท จะส่งรายงานเป็น PDF ไฟล์ให้เท่านั้น
 6. บริษัท จะเก็บรายงานและ Soft file ไว้ในระบบไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้เซ็นรับงานในใบให้บริการแล้ว
 7. กรณีงานล่าช้าโดยเกิดจากปัญหาของลูกค้า ลูกค้าต้องเร่งแก้ไขโดยเร็ว และบริษัทฯ จะทำงานให้ไม่เกิน 8 ชั่วโมง นับจากที่เจ้าหน้าเข้าถึงหน้างาน และ ต้องอยู่ในช่วงเวลาทำการของบริษัท 8:00-17:00 เท่านั้
 8. กรณีงานอยู่ในที่สูง และ/หรืองานอยู่กันคนละอาคาร บริษัท จะคิดค่าบริการ ค่าดำเนินงานเพิ่มเติมได้
 9. ลูกค้า ต้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับงานเทสสายที่ปลายทาง หรือผู้ ที่รู้จุดติดตั้ง Outlet 
 10. หากเจ้าหน้าที่เข้าถึงหน้างานแล้ว ปฏิบัติงานไม่ได้อันเนื่องมาจากปัญหาของลูกค้า บริษัท จะคิดค่าเสียเวลาวันละ 3,000 บาท
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ การให้บริการงานที่เกินขอบเขตข้างต้นทั้งหมด 

การชำระเงิน

 1. บริษัทฯจะส่งรายงานให้เมื่อได้รับชำระเงินเต็มจำนวน 100% แล้วเท่านั้น
 2. กรณีงานไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท ลูกค้าสามารถชำระ ที่หน้างานได้โดย เงินสด หรือโอนเข้าบัญชี บริษัท เท่านั้น
 3. ลูกค้าต้องชำระเงินค่าบริการภายใน 7 วัน หากเกินจะคิดค่าปรับวันละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 30 วันโดยนับจากวันที่ลูกค้าเซ็นรับงานและจะลบรายงานทิ้งตามข้อที่ 6 ในขอบเขตการทำงาน
 4. กรณีงานที่มีมูลค่าเกินหนึ่งหมื่นบาท ต้องชำระมัดจำก่อนเข้าทำงาน 50%
 5. งดรับชำระเป็นเช็คในทุกกรณี
 6. กรณีลูกค้าที่มีงานในต่างจังหวัดต้องชำระค่าบริการก่อนเริ่มงานเต็มจำนวน 100% แล้วเท่านั้น
 7. มัดจำแล้วยกเลิกงงาน ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 8. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่ให้บริการลูกค้าที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินของบริษัทฯได้

อัตตราค่าบริการ เทสสายแลน